Přesun dat a MySQL databáze přes SSH na jiný server

Dva příkazy, jak jednoduše přesunout data a MySQL databázi na jiný server přes SSH pomocí příkazů rsync a mysqldump.

Pro přenos dat:

rsync -av -e ssh SOURCE/ USERNAME@NEW_SERVER.COM:/PATH/TO/DESTINATION/

Použité parametry:

-a - je to archivní mód, slouží k tomu, aby se při přesunu souborů a složek zachovali práva, datum, zkopírovali i podsložky atd. Je to ekvivalent parametru -rlptgoD

-v - abyste na obrazovce viděli veškerý výstup toho příkazu

-e ssh - specifikuje použití SSH pro přenos dat

A pro databázi:

mysqldump --allow-keywords --opt -uMySQL_USERNAME -pPASSWORD DATABASE | ssh USER@DOMAIN "mysql -uMySQL_USERNAME -pPASSWORD DATABASE"

Použité parametry:

--opt - je ekvivalent k několika dalším parametrům použitým najednou, slouží k tomu, aby přesun databáze proběhl včetně všeho, co je potřeba, to je například nastavení kódové stránky atd.